O nás

Složení výboru SDH Lesní Albrechtice 2020-2025

1. Starosta – Vlastislav Kolovrat st.
2. Náměstek starosty – Tomáš Čech
3. Jednatel – Miroslav Dubový
4. Velitel – Petr Kolovrat
5. Zástupce velitele – Vlastislav Kolovrat ml.
6. Strojník – Josef John
7. Hospodář – Jana Kolenovská
8. Referent materiálně technický – Jiří Scholaster
9. Vedoucí mladých hasičů – Radim Dubový
10. Organizační referent – Leopold Halamíček
11. Kulturní referent – Antonín Scholaster
12. Kronikář – Petra Dubová
13. Člen výboru – Libor Dubový
14. Člen výboru – Karel Černín
15. Člen výboru – Petr Jahn
16. Člen výboru – Tomáš Blažek
Kontrolní a revizní rada 
1. Revizor – Zuzana Víchová
2. Člen – Jiří Vícha
3. Člen – Viktor Urbánek

Milníky v historii
Sboru dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice
1905 – 2005

1886 v Březové byl založen požární sbor, který se skládal nejen z občanů Březové, ale i Lesních Albrechtic, Leskovce, Gručovic a Jelenic. To předkům nevyhovovalo, a tak ve svých vesnicích zakládali vlastní sbory.

30. 10. 1905 byla podána Zemské správě politické žádost o založení samostatného požárního sboru v Lesních Albrechticích. Žádost byla schválena 9.11.1905. Prvním velitelem byl jmenován Viktor Haas, jeho zástupcem pak Josef Vícha.

1908 bylo v obci postaveno hasičské skladiště.

1909 založena -Hasičská župa Vítkovská“ se sídlem ve Větřkovicích. Zpočátku do ní spadaly jen tři sbory – Březové, Větřkovic a Lesních Albrechtic. Od roku 1924 byla v každém hasičském sboru ustanovena “Samaritánská stráž” k poskytování pomoci všem občanům.

1926 bylo rozhodnuto o zakoupení nové motorové stříkačky od firmy Smrkál. Vzhledem k vysoké ceně bylo nakonec od jejího nákupu ustoupeno a byla zakoupena dvoukolová stříkačka od firmy Jan Flader za asi 40 – 50 000 Kčs.

17. 4.1926 zastupitelstvo rozhodlo vystavět vodní nádrž.

Z nedostatku potřebných finančních prostředků byla stavba zahájena až r. 1927.

17. 6. 1927 byla stříkačka vysvěcena. Za kmotřenku byla požádána kněžna Lichnovská, kterou při slavnosti zastupoval lesmistr Gerl. Kněžna darovala našemu sboru 500 Kčs.

Požár – 4. 1. 1930 vypukl oheň u paní Marie Víchové č. 66. Oheň povstal od komínu a díky zásahu našich hasičů shořela nakonec jen část střechy. Při tomto požáru prodělala křest ohněm nová motorová stříkačka, která čerpala vodu z požární nádrže půl druhé hodiny. Hasiči z okolních vesnic k požáru nepřijeli, protože jej nebylo vidět.

13. 7. 1930 slavil sbor 25 let svého trvání a při této příležitosti byly předány diplomy Župy bratřím Karlu Kukolovi a Janu Víchovi za 25 let činnosti. O této oslavě bylo psáno i ve „Slezském věstníku hasičském“.

28. 5. 1933 se v Lesních Albrechticích konal sjezd Hasičské župy Vítkovské. Cvičení samaritánů v rámci sjezdu byla sledována se zájmem všech přítomných.

Požár – 26. 8. 1935 se kolem 13:30 vzňal na zahradě pana Františka Binara čp.18 stoh slámy. Nebezpečí rozšíření požáru bylo veliké, a to kvůli bezprostřední blízkosti budov. Jak hasiči tak motorová stříkačka však předvedli perfektní výkon.

15. 9. 1945 se konala valná hromada hasičského sboru. Naši členové ale většině jednání nerozuměli, protože se mluvilo pouze německy. Válečnými událostmi jsme ztratili téměř veškerou výstroj. Hadice byly prostříleny a nejrůznější hasičské nářadí rozkradeno.

20. 9. 1945 – Požár u pana Čeňka Víchy, rolníka z čp.21. Při tomto požáru se projevily velké technické nedostatky.

1950 – Byl vyměněn podvozek pod motorovou stříkačkou za nový s gumovými obručemi na discích.

Sbor dobrovolných hasičů v Lesních Albrechticích zavedl svou vlastní kroniku až v roce 1998. Historických materiálů či písemných dokumentů o SDH LA je velice málo (respektive skoro žádné), přesto se podařilo některé skutečnosti o založení sboru i o jeho činnosti dohledat.Některé záznamy z let 1930-1950 zde ale bohužel chybí.

1952 Bratr Kouřil navrhl nové pojmenování hasičstva: soudruh – soudružka. Členové ale odhlasovali nadále bratr – sestra.

1960 Každý člen sboru odpracoval 20 hodin na stavbě místního kravína.

1962 Tento rok se do historie zapsal dvěma požáry. 1. dubna 1962 vyhořelo „fojtství“ (dříve největší statek v obci). Tímto datem byla také ukončena historie zdejší hospody a sálu, sahající do dob panování knížat na Hradeckém zámku, kteří dle historických pramenů tuto hospodu zdejšímu fojtovi povolili provozovat. Dům byl opraven, ale hospoda se do domu již nevrátila.

Neuběhl ani týden a červený kohout opět řádil, tentokrát v hájovně na Bukovině. Ta sloužila jako ubytovna lesních dělníků ze Slovenska. Příčinou požáru byl alkohol a nezodpovědné zacházení s benzínem. Hájovna vyhořela do základů a již nikdy nebyla obnovena. Pň požáru došlo k popálení dvou zde ubytovaných dělníků. Jeden na následky popálení zemřel.

1972 Byla provedena rekonstrukce požární zbrojnice a stavba věže.

9. 5. 1982 SDH LA uspořádala den otevřených dveří požární zbrojnice pro mládež.

1984 pan Karel Černín předložil návrh na založení žákovského družstva, které bude ochoten vést a připravovat na soutěže.

1987 Podařilo se založit 2 žákovská družstva mladých požárníků hry Plamen, která se pravidelně scházejí 1x týdně a svědomitě plní vytýčené úkoly.

1988 Na jarní soutěži v Jánských Koupelích se naše žákovské družstvo umístilo na 4. místě.

1989 Družstvo mladých požárníků pobývalo týden v rekreačním středisku JZD Vítěz Březová v Andělské hoře. Toto soustředění se zúročilo na podzimní soutěži, kde se umístili na 1. místě.

1. – 2. 12. 1990 se konala schůze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Karviné, na které zanikly názvy ,,základní organizace Svazu požární ochrany“ a „požárník“ a vrátily se názvy „Sbor dobrovolných hasičů“ a „hasič“.

1993 Za pomoci sbírky občanů L.A., OU Březová a sponzorů byla zakoupena motorová stříkačka PS 12 v hodnotě cca. 60 tis. Kč.

Požár – březen 1994 – z nejasné příčiny se vznítila hospodářská budova u pana Scholastera. Členové SDH LA se podíleli na jeho likvidaci.

Požár – 1996 – Červený kohout opět vzplanul na hospodářské budově u pana S. Vozafa. Požár zdárně likvidoval místní hasičský sbor ve spolupráci s okolními sbory.

4. 5. 1998 – Okresní shromáždění SDH v Opavě udělilo našemu sboru pamětní medaili za odstraňování škod ze zatopených objektů v Opavě – Kateřinkách po červencových záplavách v r.1997.

1999 – SDH zakoupilo novou motorovou stříkačku PS 15 za cenu cca 40 tis. Kč, na kterou přispěli sponzoři ( firmy Tesko, Stamex a bratři Haasové).

2000 – Konečně nové vozidlo ! Ve spolupráci s OÚ Březová se nám podařilo zajistit starší Avii Furgon. Mladí hasiči provedli její přestavbu a úpravu. U staré Tatry 805 byl technický stav již řadu let značně nevyhovující. Z vlastních prostředků jsme zakoupili také sportovní hadice a sací koš. S tímto technickým zázemím jsme se stali značnou konkurencí pro okolní sbory a proto také naše účast na soutěžích začala být vyšší.

15. 2. 2002 byl projednán návrh na nákup nových uniforem, zhotovení praporu SDH LA a zak­oupení sochy sv. Floriana, která je umístěna na naší hasičské zbrojnici. Náš záměr jsme

i přes nesouhlas některých členů dotáhli do konce. Ve velké rozpravě jsme se dohodli na výtvarném obsahu naší budoucí vlajky. Naše požadavky nakonec zrealizoval známý výtvaník a grafik pan Anlauf z Březové. Podle této předlohy byl pak prapor zhotoven vyšívačkami ze Slavkova u Opavy Sochu sv. Floriána zakoupil člen sboru pan L.Halamíček v Polsku.

5. 5. 2002 Vysvěcení praporu a sochy patrona hasičů sv. Floriana. Mše svaté v chrámu sv. Mikuláše v Březové se zúčastnila většina členů SDH ve slavnostním stejnokroji. Během mše byl vysvěcen prapor a socha sv. Floriana, a to za držení čestné stráže 4 hasičů SDH Lesní Albrechtice u oltáře.

2002 – firma TESKO – Vlastislav Kolovrat a synové zhotovili a osadili vitrínu se sochou sv Floriana do čelní zdi hasičské zbrojnice. Elektroinstalaci pro osvětlení vitríny provedl taktéž člen SDH L.A. pan Libor Dubový.

2003 – 30. ročník „Štítu“ Albrechtic (fotbalový turnaj, setkání občanů a představitelů obcí jménem Albrechtice z celé ČR). Náročná akce si vyžádala tříměsíční úsilí členů SDH a občanů, a to zejména při celkové rekonstrukci hřiště, oprav komunikací, zabezpečení mobilních šaten a sociálního zařízení apod. Večer jsme uspořádali zábavu s živou hudbou na Janecké chatě v Jančí. Hladký průběh akce zajišťovalo více než 50 občanů LA.

Podzim r. 2003 byl ve znamení rekonstrukce prostor po přestěhované knihovně. Vybudovali jsme zde reprezentativní místnost, kde můžeme pořádat schůze a vystavovat získané poháry diplomy apod.

2005 Oslavy 100 let založení sboru. Stav požární zbrojnice si vyžádal opravu, a to po dlouhých 33 letech. Rekonstrukci podstoupila celá střecha (zbrojnice i věže), fasáda i vnitřní prostory

Prvním velitelem byl jmenován pan Viktor Haas.

Prvními členy byli:

Haas Richard, Sommer Josef, Raška Vilém, Hopp Jan, Raška Eduard, Kukol Jan, Burdík Karel, Josef Vícha.

Přehled předsedů a velitelů v historii Sboru dobrovolných hasičů v Lesních Albrechticích

Předsedové    Velitelé 
1945 – 1951Vícha Čeněk 1945 – 1951Binar Richard
1951 – 1957Černín Karel 1951 – 1957Urbánek Josef
1957 – 1960Černín Josef 1957 – 1960Vícha František
1960 – 1963Jahn František 1960 – 1965Kukol Jaroslav
1964 – 1971Černín Josef 1965 – 1966Vícha Vojtěch
1972 – 1973Bohm Milan 1967 – 1971Gebauer Josef
1974 – 1987Gebauer Josef 1972 – 1977Jahn Karel
1987 – 1993Schustek Rudolf 1977 – 1985Černín Josef ml.
1994 – 2010Jahn Karel 1986 – 1988Jahn Karel
2010 –dosudVlastislav Kolovrat 1992 – 1997John Jiří
   1997 -dosudPetr Kolovrat
Přejít nahoru